Contrast
Letter

Competition for positions of civil service category "B" of the Department of Legal Support

Наказ від 22.03.2021 № 202 Про оголошення конкурсів на зайняття посад державної служби Департаменту юридичного забезпечення 

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
від 22.03.2021 2021 року № 202

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу судово-претензійної роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (2 посади)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Опрацьовує претензії, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ; готує на них відзиви, пояснення та заперечення.

За дорученням керівництва Департаменту з метою захисту інтересів МВС готує претензії, скарги, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи та подає їх у встановленому порядку до уповноважених судових та інших органів.

2. За дорученням керівництва Департаменту представляє, у межах своєї компетенції, у встановленому законодавством порядку інтереси МВС у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів.

Представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій, ведення справ у цих судах.

Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.

3. Опрацьовує претензії, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ; готує на них відзиви, пояснення та заперечення.

4. Здійснює юридичне супроводження та контроль за представництвом інтересів МВС у судових органах працівниками юридичних служб територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС.

5. Розробляє та вносить на розгляд керівництва Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи юридичних служб територіальних органів та установ (закладів), що належать до сфери управління МВС, уживає заходів до впровадження кращих форм і методів цієї роботи.

6. За дорученням керівництва Департаменту аналізує матеріали та дані статистичної звітності з питань претензійної і позовної роботи територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС. Бере участь у підготовці проєктів управлінських рішень, доповідних записок, звітів, оцінок та інших інформаційних (аналітичних) документів, що характеризують стан правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС.

7. У межах компетенції, розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу. За дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що належать до компетенції Департаменту.

За дорученням керівництва Департаменту готує проєкти цивільно-правових, господарсько-правових договорів та інших правочинів.

За дорученням керівництва Департаменту здійснює безпосередню розробку та проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів.

8. За дорученням керівництва Департаменту бере участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій; дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

9. Опрацьовує матеріали службових розслідувань за фактами порушень працівниками МВС службової дисципліни та проєкти наказів МВС про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

10. За дорученням керівництва Департаменту бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС.

За дорученням керівництва Департаменту бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях з питань правового забезпечення діяльності Міністерства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.

29 березня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

01 квітня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

 • здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
 • вміння систематизувати великий масив інформації;
 • здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

Якісне виконання поставлених завдань

 • чітке точне формулювання мети, цілей і завдань, службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час визначати пріоритетність  виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Цивільного кодексу України;

Господарського кодексу України;

Кодексу Законів про працю України;

Цивільно процесуального кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства;

Закону України  «Про Національну поліцію»

3.

Знання системи захисту інформації

Знання системи захисту інформації у сфері представництва інтересів МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій

 

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
прав України
від 22.03.2021 2021 року № 202

Умови проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу юридичного супроводження діяльності з управління фінансовими ресурсами та майном управління загальної правової роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Опрацьовує проєкти господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, однією із сторін яких є МВС, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, а також погоджує (візує) проєкти договорів (контрактів).

2. У межах компетенції, розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу. За дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що належать до компетенції відділу, у вигляді листів, довідок, службових записок тощо.

3. Бере участь у підготовці проєктів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проєкти нормативних актів, які надійшли для погодження, із питань, що належать до компетенції відділу, готує проєкти письмових висновків чи зауважень до них.

4. Супроводжує застосування заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань із метою забезпечення захисту майнових інтересів МВС.

5. За дорученням керівництва Департаменту бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

6. Надає в установленому порядку методичну допомогу структурним підрозділам системи МВС при виконанні ними своїх завдань та функцій. Сприяє правильному застосуванню ними положень чинного законодавства, бере участь у виявленні та усуненні причин порушень.

7. Розробляє та вносить на розгляд керівництва відділу та Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС,  уживає заходів щодо впровадження вдосконалених форм і методів цієї роботи.

8. Бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях,  пов’язаних із питаннями правового забезпечення діяльності МВС.

9. Представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій, ведення справ у цих судах.

Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.

Виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.

29 березня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

01 квітня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

 • здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
 • вміння систематизувати великий масив інформації;
 • здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

Якісне виконання поставлених завдань

 • чітке точне формулювання мети, цілей і завдань, службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час визначати пріоритетність  виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Цивільного кодексу України;

Господарського кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства;

Господарського процесуального кодексу України;

Закону України «Про управління об'єктами державної власності»

3.

Знання системи захисту інформації

Знання системи захисту інформації у сфері представництва інтересів МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій.