Контраст
Шрифт

Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста договірно-правового відділу Департаменту міжнародного співробітництва

 Наказ від 26.04.2021 № 307 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Департаменту міжнародного співробітництва

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
26 квітня 2021 року № 307

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста договірно-правового відділу Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює роботу з розробки та узгодження проєктів міжнародних договорів, документів міжнародного характеру з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами МВС, та з іншими сторонами (контрагентами);

опрацьовує та готує пропозиції щодо погодження розроблених Національною гвардією України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ, проєктів міжнародних договорів, що належать до компетенції цих органів;

опрацьовує та готує пропозиції щодо погодження проєктів міжнародних договорів України, проєкти законів та інших нормативно-правових актів, які надійшли до МВС та стосуються міжнародного співробітництва;

здійснює роботу з виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами, розробленими за ініціативою або за участю МВС;

розробляє проєкти законодавчих та інших нормативно-правових актів України, проєкти нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів МВС з питань, що належать до компетенції Департаменту;

розглядає і опрацьовує документи з питань міжнародного співробітництва, що надійшли до МВС, готує до них пропозиції;

надає консультативну та методичну допомогу структурним підрозділам апарату МВС, територіальним органам, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, з питань організації міжнародного співробітництва;

забезпечує у межах компетенції відділу розгляд звернень та запитів фізичних та юридичних осіб (у тому числі запитів на публічну інформацію), депутатських звернень та запитів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 04 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

06 травня 2021 року 09 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

не потребує

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.       

Володіння іноземною мовою

володіння англійською та/або французькою мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналітичні здібності

 

 

   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизація, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

   уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

   уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.       

Якісне виконання поставлених завдань

 

   чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

   комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

   розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.       

Комунікація та взаємодія

 

   уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

   здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати  та викладати думку;

   уміння публічно виступати перед аудиторією;

   здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.       

Цифрова грамотність

 

 

   уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх обов’язків;

    уміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

   здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних сайтів;

   здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

   уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати спільні онлайн - календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

   здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства        у сфері

Знання:

Закону України «Про міжнародні договори України»;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;

Указу Президента України від 22 серпня 2002 року № 746 «Про державний протокол та церемоніал України»;

Віденської конвенції про право міжнародних договорів;

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

3.       

Професійні знання, необхідні для виконання завдань

 

 

знання правил підготовки проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів;

знання дипломатичного протоколу;

знання ділового етикету та професійної етики;

досвід ведення ділового листування

 

Герої МВС