Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - Департаменту міжнародного співробітництва

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу багатостороннього співробітництва  Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

   бере участь у розробленні проєктів внутрішньовідомчих нормативних документів, необхідних для організації виконання Міністерством доручень вищих державних органів влади з питань захисту фінансових інтересів Європейського Союзу, забезпечення комунікації з Європейським управлінням з питань запобігання зловживання та шахрайства (OLAF), Європейською Комісією та Європейським судом аудиторів з питань виконання розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього;

   готує пропозиції та довідково-інформаційні матеріали керівництву МВС та Департаменту міжнародного співробітництва (ДМС) щодо діяльності відділу відповідно до компетенції;

   забезпечує узагальнення інформації про можливі порушення під час використання в Україні фінансової допомоги, яка отримана від Європейського Союзу, та передачу в повному обсязі компетентним органам України та ЄС;

забезпечує переклад з іноземних мов та на іноземні мови документів, що надходять до ДМС, необхідних для організації міжнародного співробітництва МВС України у багатосторонньому форматі, зокрема, співробітництва з міжнародними організаціями;

забезпечує підготовку та узагальнення матеріалів до щорічного звіту України  про заходи, вжиті у зв’язку з викриттям фактів шахрайства з використанням коштів ЄС;

забезпечує розроблення та опрацювання проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює організаційно-інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС;

здійснює розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у роботі окремих експертних та робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у наданні консультативно-правової допомоги структурним підрозділам апарату МВС, територіальним органам, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, з питань співробітництва з міжнародними організаціями та захисту фінансових інтересів Європейського Союзу, що відносяться до компетенції відділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 11 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13 травня 2021 року 09 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

не потребує

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.       

Володіння іноземною мовою

володіння англійською та/або французькою мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналітичні здібності

 

 

   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизація, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

   уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

   уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.       

Якісне виконання поставлених завдань

 

   чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

   комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

   розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.       

Комунікація та взаємодія

 

   уміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

   здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати  та викладати думку;

   уміння публічно виступати перед аудиторією;

   здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.       

Цифрова грамотність

 

 

   уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх обов’язків;

    уміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

   здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних сайтів;

   здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

   уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

уміння використовувати спільні онлайн - календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

   здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про міжнародні договори України»;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»;

Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;

Указу Президента України від 22 серпня  2002 року № 746 «Про державний протокол та церемоніал України»;

Віденської конвенції про право міжнародних договорів;

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

3.       

Професійні знання, необхідні для виконання завдань

 

 

знання правил підготовки проєктів нормативно-правових актів та міжнародних договорів;

знання дипломатичного протоколу;

знання ділового етикету та професійної етики;

досвід ведення ділового листування

Герої МВС