Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - завідувача Сектору по роботі з підприємствами

 

 

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
30  квітня 2021 року № 335

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – завідувача Сектору по роботі з підприємствами Міністерства внутрішніх справ України  

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

очолює Сектор та здійснює керівництво його діяльністю;

організовує роботу Сектору, забезпечує контроль та виконання завдань та функцій, покладених на нього;

визначає обов’язки державних службовців Сектору і затверджує їх посадові інструкції (у разі делегування таких повноважень державним секретарем МВС), здійснює контроль за їх виконанням;

контролює стан діловодства в Секторі, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку державними службовцями Сектору;

підписує від імені Сектору листи та інші документи, пов’язані з виконанням його завдань та функцій, крім тих, право підпису яких належить керівництву МВС відповідно до законодавства;

видає в межах повноважень організаційно-розпорядчі акти, приймає рішення з питань службової діяльності Сектору;

представляє МВС у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції Сектору, за дорученням керівництва МВС;

сприяє в межах компетенції забезпеченню реалізації єдиної державної політики та виконання вимог нормативно-правових актів, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням;

реалізує інші повноваження відповідно до завдань та функцій, покладених на Сектор, визначені актами законодавства

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від            25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 11 травня 2021 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

14 травня 2021 року 09. 00

Проведення тестування дистанційно

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

   уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

   здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії, індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації;

   здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Стратегічне управління

   здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

   бачення загальної картини та довгострокових цілей;

   рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

   залучення впливових сторін

3.       

Управління організацією роботи

   ефективне формування та управління процесами;

   чітке бачення цілі;

   чітке планування реалізації

4.       

Ефективність координації            з іншими

   уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та впорядкування дій;

   здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій

5.       

Концептуальне та інноваційне мислення

   здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

   здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

   здатність здійснювати гендерний аналіз у процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;

Господарського кодексу України;

Цивільного кодексу України;

    постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»;

постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»;

постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є в державній власності»;

постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;

постанови Кабінету Міністрів України 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 300/26745

Герої МВС