Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу № 1 управління інформаційно-аналітичного супроводу діяльності керівництва МВС Департаменту забезпечення діяльності апарату

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
29 вересня 2021 року № 723

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу № 1 управління інформаційно-аналітичного супроводу діяльності керівництва МВС Департаменту забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

безпосередньо керує роботою відділу, контролює стан організаційної та виконавської дисципліни, якість виконання завдань та доручень керівництва Міністерства підпорядкованими працівниками;

організовує та забезпечує:

виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

виконання планів роботи Міністерства та Департаменту з питань, що стосуються роботи відділу;

підготовку необхідних інформаційних, аналітичних, статистичних, довідкових матеріалів, доповідних записок, наказів та інших документів з питань, що належить до компетенції відділу;

здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

участь у розробленні проєктів законодавчих та нормативно-правових актів за напрямками роботи підрозділу;

перевірку повноти документів, які надходять від структурних підрозділів Міністерства, та передачу їх першому заступникові Міністра на підпис або візування;

опрацювання вхідної кореспонденції, що надходить на розгляд першому заступникові Міністра з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, від народних депутатів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, відомств тощо, і готує проєкти резолюцій і доручень до цієї кореспонденції;

підвищення рівня особистої професійної компетентності та вдосконалює організацію службової діяльності відділу;

підвищення рівня професійної   компетентності державних службовців відділу шляхом участі в навчанні;

реалізацію єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень та дотримання у межах компетенції принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі.

Виконує інші окремі доручення керівництва управління, Департаменту, Міністерства, наданих на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла
65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18 год 00 хв 06 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

11 жовтня 2021 року, 09 год 00 хв

 

 

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналітичні здібності

   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

   уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.       

Робота з великими масивами інформації

   здатність установлювати логічні взаємозв’язки;
 уміння систематизувати великий масив інформації;
   здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

3.       

Прийняття ефективних рішень

   здатність приймати вчасні та виважені рішення;

   аналіз альтернатив;

   автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

 

4.       

Управління організацією роботи

  ефективне формування та управління процесами;

   чітке бачення цілі;

   чітке планування реалізації

5.       

Ефективність координації з іншими

   уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та впорядкування дій;

   здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства        у сфері

Знання:

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про інформацію»;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878