Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - директора Департаменту юридичного забезпечення

 

 

 Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
26 травня 2021 року № 391

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує виконання завдань, покладених на юридичну службу;

здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб територіальних органів Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління;

подає державному секретареві Міністерства пропозиції щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичної служби, керівників юридичної служби територіальних органів Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством;

розподіляє функціональні обов’язки між своїми першим заступником та заступниками, іншими працівниками Департаменту, здійснює контроль за їх виконанням;

дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками Департаменту, що стосуються виконання завдань Департаменту, контролює їх виконання;

здійснює контроль за збереженням державної таємниці, інформації з обмеженим доступом та дотриманням режиму секретності в Департаменті;

уносить державному секретареві Міністерства пропозиції щодо:

призначення на посади та звільнення з посад державних службовців і працівників Департаменту, присвоєння рангів державним службовцям, доплат, надбавок, премій, їх заохочення, у тому числі державними нагородами, та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

службових відряджень державних службовців Департаменту;

надання працівникам Департаменту передбачених законодавством відпусток;

здійснює контроль за:

станом діловодства в Департаменті, у встановленому порядку вживає заходів із забезпечення режиму секретності, матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності Департаменту;

дотриманням правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку працівниками Департаменту;

залучається до роботи в комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника юридичної служби територіального органу Міністерства, закладу, установи, підприємства, що належать до сфери його управління;

візує проєкти наказів, листів та інших документів, що подаються керівництву Міністерства та державному секретареві Міністерства на погодження (візування) та підпис, підписує від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи, пов’язані з виконанням завдань і функцій Департаменту;

розробляє проєкти актів законодавства та нормативно-правових актів, особисто опрацьовує проєкти договорів цивільного та господарського характеру;бере особисту участь у судових засіданнях під час розгляду справ

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18 год. 00 хв. 02 червня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

07 червня 2021 року 09 год. 00 хв.

 

Проведення тестування дистанційно

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право», «Правознавство»

2.       

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Стратегічне управління

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

залучення впливових сторін

3.       

Управління організацією роботи

ефективне формування та управління процесами;

чітке бачення цілі;

чітке планування реалізації

4.       

Ефективність координації            з іншими

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та впорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

5.       

Концептуальне та інноваційне мислення

здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;

здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;

здатність здійснювати гендерний аналіз у процесі підготовки (оформлення) пропозицій та рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Цивільного кодексу України;

Господарського кодексу України;

Кодексу Законів про працю України;

Цивільного процесуального кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства;

Господарського процесуального кодексу України;

Житлового кодексу України;

Податкового кодексу України;

Законів України:

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про звернення громадян»;

«Про охорону праці»;

«Про відпустки»;

«Про освіту»;

«Про інформацію»;

«Про Національну поліцію»;

«Про Державну прикордонну службу України»;

«Про Національну гвардію України»;

«Про військовий обов’язок та військову службу»;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878;

Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040

3.       

Знання системи захисту інформації

Знання системи захисту інформації у сфері представництва інтересів МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій

Герої МВС