Contrast
Letter

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному сайті (mvs.gov.ua , рубрика «Міністерство», підрубрика «Нормативна база МВС», підрубрика «Проекти нормативних актів») проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів».

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів» розроблено Міністерством внутрішніх справ України на виконання Плану розроблення технічних регламентів на 2018‒2019 роки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2018 № 196.

Метою прийняття цієї постанови є адаптація нормативно-правових актів України з питань безпеки піротехнічних виробів до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС.

Зауваження та пропозиції до проекту можна подати на адресу Міністерства внутрішніх справ України:

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024;

[email protected]

або на адресу Державної регуляторної служби України:

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

[email protected]

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»

Мета: адаптація нормативно-правових актів України з питань безпеки піротехнічних виробів до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством внутрішніх справ України на виконання Плану розроблення технічних регламентів на 2018–2019 роки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2018 № 196.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до положень статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), Україна має зобов’язання імплементувати положення актів законодавства ЄС до національного законодавства.

На сьогодні є чинним Технічний регламент піротехнічних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839, який розроблено на основі положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/23/ЄС від 23 травня 2007 року про випуск на ринок піротехнічних виробів.

12 червня 2013 року Європейською Комісією було прийнято Директиву Європейського Парламенту та Ради 2013/29/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку піротехнічних виробів, яка з 01.07.2015 скасовує Директиву 2007/23/ЄС.

Таким чином, виникла проблема невідповідності Технічного регламенту піротехнічних виробів актам законодавства ЄС.

3. Суть проекту акта

Проектом акта пропонується затвердити нову редакцію Технічного регламенту піротехнічних виробів та визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839 «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів».

4. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у сфері технічного регулювання є: Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року № 708 «Про затвердження Правил розроблення проектів Технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу», від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання», від 30 грудня 2015 року № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» та від 13 січня 2016 року № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не передбачає додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Реалізація проекту постанови дозволить установити однозначні, прозорі вимоги у сфері виробництва та розповсюдження піротехнічних виробів, що дозволить державі виконати свої міжнародні зобов’язання згідно з Угодою про асоціацію, максимально гармонізувати законодавство України з відповідними нормами Директиви ЄС 2013/29/ЄС, усунути юридичні, адміністративні, технічні бар’єри в торгівлі, підвищити стандарти щодо якості та безпечності піротехнічних виробів, створити передумови для збільшення товарообігу з країнами ЄС, покращити інвестиційний клімат України.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Реалізація проекту постанови не передбачає впливу на ринок праці.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення вивчення і врахування думки громадськості проект постанови буде оприлюднено на офіційному сайті МВС.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11.  Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, що мають ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту постанови не проводилася.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить приведення положень національного законодавства відповідно до норм законодавства Європейського Союзу в частині технічного регулювання стосовно піротехнічних виробів, що забезпечить:

єдину політику щодо здійснення державного нагляду та контролю стосовно піротехнічних виробів;

додержання єдиних правил, норм та стандартів усіма суб'єктами відносин стосовно піротехнічних виробів;

зменшення шкідливого впливу використовуваних піротехнічних виробів на здоров'я людини та довкілля.

Сприятиме:

спрощенню доступу продукції на ринок;

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та запобіганню недобросовісної конкуренції;

усуненню технічних бар’єрів у торгівлі.

 

Міністр  внутрішніх справ України

Арсен Аваков

 

____ ____________ 2018 р.