Contrast
Letter

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 46 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 46
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів базового відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття регуляторного акта є підвищення якості процедури проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, запровадження дієвого механізму державного контролю за проходженням обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також усунення певних прогалин у чинних нормативно-правових актах, що регулюють проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз регуляторного впливу передбачав проведення заходів з базового відстеження результативності акта до набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Для відстеження результативності акта використовувалися виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом з 08 січня до 01 грудня
2020 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності акта.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено методом кількісного та якісного аналізу переданої суб’єктами ОТК інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка є складовою частиною Єдиного державного реєстру МВС, шляхом порівняння статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо  кількості суб’єктів ОТК, кількості переданої суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – суб’єкти ОТК) інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, про видані ними протоколи перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, акти невідповідності технічного стану, а також кількості документів, визнаних під час проведення державного контролю недійсними.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження регуляторного акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють перевірку технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з  основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення постанови Кабінету Міністрів України на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.

Забезпечення якісного та об’єктивного процесу проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами ОТК, а також запобігання порушенню ними законодавства у сфері обов’язкового технічного контролю до набрання чинності актом було неможливе у зв’язку з відсутністю визначених порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю та порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних.

На сьогодні Міністерство внутрішніх справ України наказом від 28 серпня 2019 року № 736, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2019 року за № 1036/34007, затвердило Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю. Зазначений порядок установлює механізм ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – реєстр СОТК), а також визначає перелік і джерела інформації, що вноситься до реєстру СОТК, що забезпечує об’єктивність, своєчасність та повноту внесення зазначеної інформації.

Крім того, за період з 04 травня до 01 грудня 2020 року до реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – реєстр) внесено інформацію про 116 суб’єктів проведення ОТК, за аналогічний період 2018 року до реєстру було внесено інформацію про 16 суб’єктів проведення ОТК.

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2019 року № 928, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2020 року за № 31/34314, затверджено Порядок проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних. Зазначений порядок установлює процедуру проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних (далі – моніторинг), визначає підстави для визнання протоколу перевірки технічного стану транспортних засобів недійсним, а також установлює форму документів, які готуються за результатами проведення моніторингу.

Водночас за період з 04 травня до 01 грудня 2020 року відповідно до вимог Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних, було виявлено 850 протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, виданих з порушенням законодавства у сфері проведення ОТК, та вжито заходів реагування стосовно 76 суб’єктів ОТК.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечила прозорість та відкритість ведення реєстру, сприяє якісному та об’єктивному проведенню перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами ОТК, а також унеможливлює експлуатацію транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшли.

Т. в. о. Міністра внутрішніх справ України Сергій ЯРОВИЙ