Контраст
Шрифт

Звіт про результати проведення консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони н

Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах» (далі ‒ проєкт), який був оприлюднений на офіційному вебсайті МВС.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

Інформація про пропозицію

Автор пропозиції

Інформація про врахування пропозиції

1. За змістом численних нормативних актів правова конструкція «порядок забезпечення» (державних службовців різних державних установ, учасників Революції гідності житлом: працівників відповідних категорій засобами індивідуального захисту відповідно до умов праці; осіб з інвалідністю і т. д. передбачає головним чином, порядок виконання юридичними особами публічного права зобов’язань із надання матеріальних благ (товарів, послуг) їх отримувачам відповідно до законодавчих або прийнятих на їх підставі нормативних актів, у тому числі із визначенням конкретних видів та обсягів матеріальних благ, строків надання, вартості визначення виду відповідальності зобов’язаної юридичної особи щодо повноти виконання державно-публічного зобов’язання. Таких ознак зазначений «Порядок» немає. Натомість, фактичним змістом абсолютної більшості тексту Порядку є відомча до того ж юридично недоопрацьована інструкція певній службовій особі про порядок укладення договорів на охорону об’єктів. Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерації професіоналів безпеки» Не враховано. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975  «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах» (далі ‒ постанова КМУ № 975) затверджено категорії об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах. Відповідно до абзацу другого пункту 3 постанови  КМУ № 975 розроблено проєкт наказу МВС «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах» (далі ‒ проєкт наказу). Назва проєкту наказу відповідає його змісту, оскільки встановлює порядок дій і взаємодії між поліцією охорони та замовником під час організації забезпечення охорони об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах, затверджених постановою КМУ № 975, зокрема: - визначено види охорони, які здійснюються поліцією охорони; - визначено підставу для надання охоронних послуг; - установлено послідовність дій для замовника, які він повинен вчинити з укладання договору про надання послуг з охорони; - установлено сукупність організаційних заходів, які здійснює виконавець охоронних послуг, що пов’язані з укладанням та супроводженням відповідного договору; - підстави для припинення забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони. Слід зазначити, що проєкт наказу проведено з дотриманням нормопроєктуальної техніки та нормативно-правових актів України, що регулюють питання нормотворчої діяльності, зокрема: Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5.  
2. Порівняльний зміст пункту 19 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах» від 21 листопада 2018 року № 975 та «Порядку», на нашу думку, засвідчує послідовний вихід розробників «Порядку» за межі предмету та компетенції правового регулювання. Натомість, Кабінет Міністрів України під час видання від 21 листопада 2018 року № 975 вийшов за межі своєї компетенції, а саме: У частині регулювання організації охорони об’єктів державної власності визначеної частиною третьою статті 13 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» за переліком уповноважених сторін правовідносин, які визначають засади (організацію) охорони об’єктів: «3. Вимоги щодо організації за здійснення заходів охорони об’єктів державної власності визначають спільно відповідні суб’єкти управління та Національна поліція»: а також за обсягом правового регулювання щодо «сфери державного регулювання». Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерації професіоналів безпеки» Не враховано. Згідно з пунктом 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (далі – Положення), Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС) у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням. Аналогічне повноваження МВС закріплене в частині першій статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Водночас згідно з підпунктом першим пункту 3 Положення одним з основних завдань МВС є забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг.   Відповідно до пункту 4 Положення МВС, згідно з покладеними на нього завданнями узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; розробляє проєкти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції. У частині першій статті 4 Закону України «Про охоронну діяльність» установлено, що органами державного регулювання у сфері охоронної діяльності є Кабінет Міністрів України, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності. Отже, МВС здійснено розробку проєкту наказу в межах повноважень та на виконання вимог пункту 3 постанови КМУ № 975.
3. Посилання за пунктом 12 «Порядку» на відповідність процедури укладання договорів на охорону на умовах публічних закупівель означених послуг об’єктивно нівелює сам «Порядок» у будь якій формі його викладення. Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерації професіоналів безпеки» Не враховано. Закон України «Про публічні закупівлі» визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.   Відповідно до пункту 12 проєкту наказу в разі проведення процедури закупівлі надання послуг з охорони, забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах здійснюється згідно із законодавством України.   Слід  зауважити,  що  вказаний  пункт  проєкту  наказу  наголошує  на безумовному      дотриманні         вимог         законодавства України     після         завершеннявідповідної процедури закупівлі.
4. Умовами реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975, крім затвердження МВС належного «Порядку», є також затвердження спільного з Мінекономіки «Методики формування ціни на послуги, які надаються органами поліції охорони». Такого нормативного акту навіть на стадії проекту досі не складено. Запровадження порядку «обов’єктів на поза ринкових умовах за відсутності нормативно обов’язкової Методики ціноутворення на означені «послуги» мають ознаки порушення, передбаченого абзацом четвертим частини другої статті 15 «Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю Закону України «Про захист економічної конкуренції». Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерації професіоналів безпеки» Не враховано. Згідно з абзацом третім пункту 3 постанови КМУ № 975 МВС разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі (на сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) має затвердити Методику формування ціни на послуги, які надаються органами поліції охорони. На сьогодні триває розробка зазначеної методики. У       зв’язку із цим формування ціни на послуги з охорони для всіх об’єктів, перелік і склад статей калькулювання собівартості послуг, які надаються поліцією охорони, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про ціноутворення, бухгалтерський та податковий облік, з огляду на принципи самоокупності, визначені державними та галузевими нормативами, техніко-економічними розрахунками, кошторисами, ураховуючи ціни на матеріальні ресурси та послуги в запланованому періоді.   Собівартість витрат на послуги з охорони визначається з дотриманням Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.   Оплата грошового забезпечення та соціальних гарантій поліцейських, норми форменого одягу, спецзасобів, спецвиробів тощо регламентуються нормативно-правовими актами України.   Зокрема під час розрахунку ціни на послуги з охорони враховано: грошове забезпечення поліцейських згідно з постановою КабінетуМіністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»; заробітну плату працівникам вільного найму; витрати на єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; суму зносу речового майна та інші витрати, пов’язані з наданням послуг з охорони; податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством України. Ураховуючи викладене, формування ціни на охоронні послуги здійснюється виключно на підставі норм законодавства України.
5. За межами «Порядку», але як неналежну підставу його підготовки, змушені вказати, що 17 з 18 «категорій» об’єктів, включених до постанови КМУ від 21 листопада 2018 року № 975, крім останньої-об’єкти Державного матеріального резерву, з питань організації їх охорони, мають відповідно: інший, ніж передбачений означеною постановою КМУ суб’єктний склад, уповноважених на прийняття рішень про організацію охорони об’єктів відповідних «категорій».   Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «Федерації професіоналів безпеки» Не враховано. У примітці до переліку Категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах, затверджених постановою КМУ № 975, наведено уточнення, у якому зазначено, що об’єкти, які охороняються відомчими (спеціальними, спеціалізованими, воєнізованими) підрозділами охорони або військовими формуваннями, що створені та діють відповідно до законодавства України, за рішенням керівництва органу, підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають такі об’єкти, можуть охоронятися (посилюватися) органами поліції охорони на договірних засадах (крім підприємств, установ, організацій, які перебувають у сфері управління Держрезерву) як додаткове підсилення об’єктів, що вже охороняються відомчими підрозділами охорони чи військовими формуваннями.   Слід зазначити, що охорона об’єктів поліцією охорони здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових актів України, зокрема: Інструкції про організацію службової діяльності органів поліції охорони під час виконання заходів з фізичної охорони об’єктів, затвердженої наказом МВС від 07 липня 2017 року № 577, Інструкції з технічної експлуатації засобів охоронного призначення і організації роботи пунктів централізованого спостереження в органах, підрозділах поліції охорони, затвердженої наказом МВС від 23 червня 2017 року № 533, що визначають засади організації та виконання заходів відповідно до визначеного виду охорони.   Звертаємо увагу, що зауваження до проєкту наказу, викладені в зверненні, переважно апелюють до постанови КМУ № 975, водночас конкретних зауважень чи пропозицій до проєкту наказу не наведено.   З огляду на викладене вважаємо, що затвердження наказу є необхідним для нормативного визначення порядку дій між органами поліції охорони та замовниками, у віданні яких перебувають об’єкти, що належать до категорій, затверджених постановою КМУ № 975, щодо забезпечення охорони на договірних засадах.

За результатами проведених електронних консультацій з громадськістю було прийнято рішення про відмову у врахуванні поданих пропозицій та зауважень до проєкту

Директор Директорату публічної безпеки,
протидії злочинності та забезпечення 
правопорядку Міністерства
внутрішніх справ УкраїниБогдан ЛИЗОГУБ
Герої МВС