Контраст
Шрифт

Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»

ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення

Міністерство внутрішніх справ України.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (далі – проект акта).

Консультації з громадськістю проводилися шляхом електронних консультацій. Повідомлення про оприлюднення проекту акта та матеріали до нього було розміщено на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні

Представники Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ».

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства внутрішніх справ України за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції

Пропозиції Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ»:

1) з проекту акта виключити посилання на обов’язок ліцензіата письмово повідомляти замовників охоронних послуг про позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження охоронної діяльності;

2) з проекту акта виключити вимогу щодо забезпечення ліцензіатом доступності до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів послуг), для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

3) доповнити пункт 13 чинних Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності новими підпунктами 18 – 20 такого змісту:

13. Під час організації та провадження охоронної діяльності забороняється:

…..

«18) використовувати будь-яку інформацію в рекламі своїх послуг, що вводить в оману потенційних замовників або містить інформацію щодо неіснуючих повноважень та/або матеріально-технічних і кадрових можливостей;

19) створювати перешкод суб’єктам господарювання у галузі надання охоронних послуг у процесі конкуренції шляхом їх дискредитації, у тому числі шляхом поширення у будь-якій формі неправдивих, або неповних відомостей, пов’язаних із діяльністю інших суб’єктів господарювання у галузі надання охоронних послуг, які можуть завдати шкоди діловій репутації таких суб’єктів господарювання;

20) використовувати імена, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), рекламні матеріали, інших суб’єктів господарювання без їх дозволу;

21) пошкоджувати, або демонтувати інформаційні та рекламні матеріали інших суб’єктів господарювання у галузі надання охоронних послуг.».

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень

Пропозиція 1 – ураховано.

Обґрунтування: підготовка письмового повідомлення та його доставлення подовжує строк інформування замовників охоронних послуг про позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження охоронної діяльності.

Пропозиція 2 – не підлягає врахуванню.

Обґрунтування: зміни вносяться на виконання пункту 7 Плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р.

Пропозиція 3 – не підлягає врахуванню.

Обґрунтування: запропоновані доповнення до пункту 13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності не належать до переліку вимог, що мають включати ліцензійні умови відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також до переліку обмежень в охоронній діяльності, визначених статтею 10 Закону України «Про охоронну діяльність».

Запропоновані вимоги є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами господарювання.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення

За результатами розгляду пропозицій та зауважень представників громадськості доопрацювати проект акта та надіслати його на погодження до заінтересованих органів.

Начальник Управління

ліцензування МВС                                                                                                                                                                                    В. І. Камишанов

Герої МВС