Контраст
Шрифт

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»

Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (далі – проєкт постанови), який був оприлюднений 05.06.2020 у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України.

№ з/п Інформація про пропозиції Автор пропозиції Інформація про врахування та/або  неврахування  пропозиції та зауваження
1 У запропонованій редакції проєкту постанови зміни до пунктів 6, 6(2), 7 та 17 Ліцензійних умов виключити як законодавчо безпідставні та неаргументовані Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (Просянюк В’ячеслав Вікторович) Не враховано.
Проєкт постанови розроблено відповідно до пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 19 листопада 2019 року № 36239/1/1-19 щодо приведення нормативно-правових актів Уряду у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Зміни до пунктів 6, 62, 7 та 17 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), вносяться з метою  приведення їх у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  (далі – Закон) у частині їх доповнення новими вимогами щодо переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам Ліцензійних умов; порядку дій суб’єкта охоронної діяльності у разі зупинення та відновлення дії ліцензії; встановлення змісту та форм заяв про переоформлення ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії, а також відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Виключення запропонованих проєктом постанови змін до пунктів 6, 6(2), 7 та 17 Ліцензійних умов не забезпечить приведення нормативно-правового акта Уряду у відповідність до Закону  
2 Підпунктом 3 пункту 5 проєкту постанови пропонується абзац другий підпункту 2  пункту 7 Ліцензійних умов викласти в такій редакції: «У разі зміни таких даних ліцензіат протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання, подає органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім даних відомостей про персонал охорони, про зміну яких органу ліцензування повідомляється щокварталу до 10 числа першого місяця наступного кварталу;».
Враховуючи відомості статистичної звітності про залучення до охорони як одного з виду економічної діяльності близько 70 000 працівників та кількість чинних ліцензій (близько 7 000), обсяг паперової інформації за формою, передбаченою в оновленому додатку 2 до проєкту постанови, щоквартально має складати майже 50 томів, а за рік – 200. Окрім значного обсягу зазначені відомості характеризуються відсутністю інформативності та доцільності практичного використання, так як в охоронній галузі один із самих високих рівнів плинності кадрів, що унеможливлює аналіз подібного об’єму інформації у практичних цілях
Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ» (Сидоренко Сергій Миколайович) Враховано.
Підпунктом 3 пункту 5 проєкту постанови запропоновано абзац другий підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов викласти в такій редакції: «У разі зміни таких даних ліцензіат протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання, подає органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій або електронній формах разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім даних відомостей про персонал охорони, про зміну яких органу ліцензування повідомляється щокварталу до 10 числа першого місяця наступного кварталу;»
 
3 Підпунктом 2пункту 6 передбачено надання інформації про наявність транспорту реагування, що суперечить вимогам абзацу першого пункту 1 частини дев’ятої              статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у частині вичерпного переліку відомостей підтвердних документів, які органи влади не можуть вимагати відповідно до чистини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ» (Сидоренко Сергій Миколайович) Не враховано.
Відповідно до пункту 1 частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) вимоги ліцензійних умов мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов, крім документів, які органи влади не можуть вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема, щодо відомостей про засоби провадження господарської діяльності.
Пунктом 3 частини дев’ятої статті 9 Закону визначено, що вимоги ліцензійних умов включають, зокрема, організаційні вимоги щодо провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов.
Згідно з частиною другою статті 15 Закону ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами.
Відповідно до підпункту 21 пункту 6 чинної редакції Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії додаються відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності): відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 21), відомості про наявність транспорту реагування (додаток 22).
Додатки 2і 2не є новими додатками до Ліцензійних умов. Проєктом акта пропонується додатки 2і 2 викласти в нових редакціях з метою уточнення відомостей, які мають містити такі додатки
4 Підпунктом 3 пункту 5 проєкту постанови пропонується доповнити пункт 7 Ліцензійних умов новим підпунктом 11 такого змісту: «11) провадити охоронну діяльність виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування згідно з вимогами Ліцензійних умов». З метою приведення Ліцензійних умов у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» пропонується залишити запропоновані зміни за умови деталізації засобів провадження охоронної діяльності обмежив їх вичерпний перелік  Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ» (Сидоренко Сергій Миколайович) Не враховано.
Статтею 9 Закону України «Про охоронну діяльність» визначено засоби провадження, які має право використовувати суб’єкт охоронної діяльності. Перелік спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 97. Відповідно до підпункту 21 пункту 6 чинної редакції Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії додаються відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності): відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 21), відомості про наявність транспорту реагування (додаток 22). З огляду на викладене вище, а також у зв’язку з тим,  що відомості про засоби провадження охоронної діяльності мають подавати безпосередньо здобувачі ліцензій та ліцензіати, орган ліцензування не має правових підстав для визначення вичерпного переліку таких засобів для окремо взятого суб’єкта господарювання
5 Будь-які вимоги, пов’язані із формулюванням місця провадження виду господарської діяльності не враховують особливості провадження охоронної діяльності (подібні вимоги передбачені підпунктом 2 пункту 6 Ліцензійних умов стосовно фахівців з організації заходів охорони здобувача ліцензії, його філії, іншого відокремленого підрозділу, тощо). З огляду на викладене запропоновані зміни до абзацу першого підпункту 2 пункту 6 Ліцензійних умов пропонується викласти в такій редакції «копії документів, що підтверджують відповідність установленим умовам прийняття на роботу та відсутність обмежень стосовно фахівця (фахівців) з організації заходів охорони здобувача ліцензії, його філії, іншого відокремленого структурного підрозділу, а саме:» Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ» Враховано.
Пунктом 3 проєкту постанови запропоновано абзац перший підпункту 2 пункту 6 Ліцензійних умов викласти в такій редакції: «копії документів, що підтверджують відповідність установленим умовам прийняття на роботу та відсутність обмежень стосовно фахівця (фахівців) з організації заходів охорони здобувача ліцензії, а саме:»
6 Підпунктом 4 пункту 3 проєкту постанови пропонується доповнити пункт 6 Ліцензійних умов підпунктом 2такого змісту: «22) копія документа, що підтверджує доступність місць провадження своєї діяльності, в яких буде здійснюватися обслуговування замовників охоронних послуг, для маломобільних груп населення, який видається в установленому порядку;».
У абсолютній більшості місця провадження охоронної діяльності не передбачають обслуговування замовників охоронних послуг. Обслуговування здійснюється на охоронюваних об’єктах.
Пропонуються викласти підпункт 2пункту 6 у такій редакції: «22) копія документа, що підтверджує доступність місць провадження своєї діяльності, за умови здійснення у них обслуговування замовників і споживачів охоронних послуг, для маломобільних груп населення, який видається в установленому порядку;»
Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців охоронної галузі «ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ» Враховано.

Підпунктом 4 пункту 3 проєкту постанови пропонується доповнити пункт 6 Ліцензійних умов підпунктом 2такого змісту: «22) відомості про доступність місць провадження господарської діяльності, за умови здійснення в них обслуговування замовників і споживачів охоронних послуг, для маломобільних груп населення (додаток 4).»

За результатами проведення електронних консультацій з громадськістю було прийняте рішення зауваження та пропозиції представників громадськості щодо проєкту постанови частково врахувати, доопрацювати проєкт постанови й оприлюднити його доопрацьовану редакцію на офіційному вебсайті МВС та надіслати повторно на погодження до заінтересованих органів.

Т. в. о. начальника Управління
ліцензування МВС України

Владислав МАЙБОРОДА
Герої МВС