Контраст
Шрифт

Обговорення проекту Положення про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності

Запрошуємо до обговорення проекту Положення про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України  з питань ліцензійної діяльності.
Пропозиції можна надавати за телефоном: (044) 256 - 10 - 31

 

Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
 

 

____ _____________№________

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України
з питань ліцензійної діяльності

1. Координаційна рада Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності (далі – Координаційна рада) є постійно діючим  консультативним, дорадчим органом МВС, утворений з метою проведення фахових консультацій та узгодження позицій щодо удосконалення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є Міністерство внутрішніх справ України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС і цим Положенням.

3. Координаційна рада утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер для формування спільних узгоджених позицій МВС, суб’єктів господарської діяльності, що мають видані МВС ліцензії (далі – ліцензіати), та громадських організацій з питань удосконалення законодавства у сферах ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, розвитку професійної діяльності ліцензіатів, зміцнення правопорядку під час забезпечення ліцензіатами особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

5. Основною метою діяльності Координаційної ради є визначення пріоритетних напрямків удосконалення діяльності МВС як органу ліцензування, ліцензіатів, здійснення контролю за їх роботою, консультативна підтримка МВС у питаннях упровадження єдиної узгодженої державної політики у сфері забезпечення особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

6. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) надання пропозицій щодо основних напрямків роботи МВС із суб’єктами господарювання, що мають видані МВС ліцензії, їх об’єднаннями та спілками, в рамках діючого законодавства у сфері ліцензування та надання охоронних послуг;

 2) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, опрацювання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, що надходять від інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій стосовно ліцензування окремих видів господарської діяльності;

3) опрацювання інноваційних пропозицій та проектів нормативно-правових актів, аналіз доцільності та ефективності їх запровадження.

7. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє рекомендації щодо механізмів взаємодії МВС із ліцензіатами, їх об’єднаннями та спілками;

2) подає Міністрові інформацію про прийняті нею рішення, для розгляду та визначення доцільності їх запровадження;

3) бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) проводить аналіз стану ліцензування МВС та розробляє рекомендації щодо його вдосконалення;

5) виявляє наявні та потенційні проблеми у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС.

8. Координаційна рада має право:

1) залучати до своєї роботи представників центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) надавати Міністрові обґрунтовані пропозиції щодо створення робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів, концепцій, рекомендацій, планів, реалізації інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства у сфері ліцензування;

3) заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників робочих груп;

4) отримувати в межах компетенції та встановленому порядку від учасників ЦОВВ, що входять до складу Координаційної ради, інших державних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за необхідністю. Члени ради про порядок денний та проведення засідання повідомляються не пізніше ніж за два тижні до його проведення секретарем Координаційної ради.

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

10. Голова Координаційної ради:

1) очолює Координаційну раду та організовує її роботу;

2) скликає засідання Координаційної ради;

3) головує на засіданнях Координаційної ради, уносить пропозиції до порядку денного;

4) розподіляє обов’язки між заступниками та членами Координаційної ради.

11. Голова має трьох заступників, які обираються ним з числа членів Координаційної ради. У разі тимчасової відсутності голови Координаційної ради, його замінює один із заступників, який визначається головою.

12. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради та ведення протоколу забезпечує її секретар.

Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. Протоколи засідання Координаційної ради, а також матеріали для інформування громадськості про її роботу готує секретар Координаційної ради.

14. Інформація про роботу Координаційної Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС.

 

Начальник Управління ліцензування МВС України

В.І. Камишанов
Герої МВС