Структура
Департамент юридичного забезпечення
Посада
Ім’я
Контакти
Директор Департаменту юридичного забезпечення
Горбась
Денис Володимирович
256-12-96
Перший заступник директора Департаменту
Губарева
Ольга Миколаївна
256-16-54
Заступник директора Департаменту - начальник управління нормотворчої роботи
Лотоцький
Юрій Володимирович
254-97-59
Заступник директора Департаменту - начальник управління загальної правової роботи
Куцеконь
Роман Іванович
254-70-53

Функції Департаменту юридичного забезпечення
(витяг з Положення про Департамент юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 15 жовтня 2014 року № 1075)

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує нормотворчу діяльність, розробляє проекти нормативно-правових актів та бере участь у їх розробленні в порядку, установленому актами законодавства та відомчими нормативно-правовими актами Мін’юсту та МВС;
2) перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам проекти нормативно-правових актів, договорів (контрактів), у тому числі таких, що містять державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, проводить їх юридичну та антидискримінаційну експертизу, готує відповідні висновки та погоджує (візує) їх у встановленому порядку;
3) відповідно до законодавства здійснює в межах компетенції МВС заходи щодо адаптації законодавства України, яке регламентує діяльність МВС, до вимог законодавства Європейського Союзу;
4) організовує та контролює роботу структурних підрозділів апарату Міністерства з перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до законодавства, а також додержання встановленого законодавством порядку подання нормативно-правових актів МВС на державну реєстрацію;
5) організовує роботу структурних підрозділів апарату Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів, формує план діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік;
6) організовує юридичне супроводження заходів, пов’язаних з укладенням господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, а також погоджує (візує) проекти договорів (контрактів) у встановленому МВС порядку;
7) здійснює юридичне супроводження державних закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є Міністерство;
8) за дорученням керівництва Міністерства проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Міністерства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань та готує відповідні пропозиції з цих питань;
9) забезпечує захист прав і законних інтересів МВС, представництво інтересів Міністерства та керівництва МВС в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та суддівського самоврядування, нотаріату, адвокатури, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
10) надає практичну правову допомогу органам та підрозділам МВС щодо правильного застосування актів законодавства про працю, матеріальну або дисциплінарну відповідальність, житлового, пенсійного та інших галузей законодавства, надає роз’яснення юридичного характеру з цих питань;
11) аналізує матеріали (звіти, акти перевірок, ревізій, інвентаризацій та дані статистичної звітності) органів і підрозділів МВС, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених порушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
12) за дорученням керівництва Міністерства перевіряє відповідність вимогам законодавчих та нормативно-правових актів МВС та Мін’юсту стану організації правової роботи органів і підрозділів МВС. За результатами перевірок складає висновки та подає керівництву Міністерства пропозиції щодо вдосконалення правової роботи;
13) здійснює методичне керівництво та методичне забезпечення правової роботи в органах та підрозділах МВС, уживає заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань їх працівників та впровадження новітніх форм і методів правової роботи. Розробляє рекомендації і методичні посібники з питань організації і здійснення правової роботи в системі МВС;
14) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Департаменту. Забезпечує надання Мін'юсту в установлені ним строки інформації про організацію та стан правової роботи в системі МВС;
15) за дорученням керівництва Міністерства бере участь у розгляді звернень і запитів громадян та народних депутатів України, публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту;
16) здійснює в установленому порядку співпрацю з правоохоронними органами зарубіжних країн з питань, що належать до компетенції Департаменту;
17) забезпечує взаємодію з Верховною Радою України, а саме:
координацію взаємодії структурних підрозділів апарату Міністерства з комітетами, фракціями Верховної Ради України, їх секретаріатами, а також народними депутатами України;
організацію роботи із супроводження у Верховній Раді України та парламентських комітетах зареєстрованих у встановленому порядку законопроектів, що стосуються правоохоронної діяльності і питань функціонування МВС;
ведення обліку законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України та парламентських комітетах, здійснює контроль за станом їх проходження у Верховній Раді України, аналізує результати їх розгляду, інформує керівництво МВС з цих питань;
організаційне забезпечення роботи апарату Міністерства, спрямованої на обстоювання інтересів МВС на всіх стадіях проходження у Верховній Раді України законопроектів, що стосуються діяльності органів внутрішніх справ;
організацію участі керівників і фахівців МВС у роботі парламентських комітетів, фракцій Верховної Ради України, у її пленарних засіданнях під час розгляду в них законопроектів, що супроводжуються Міністерством;
співпрацю з комітетами, фракціями, структурними підрозділами апарату Верховної Ради України з питань організації засідань та нарад за круглим столом, парламентських слухань з питань, що належать до компетенції МВС;
посесійне узагальнення інформації щодо супроводження МВС законопроектів та інформування керівництва МВС із зазначеного питання;
18) забезпечує взаємодію з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а саме:
координацію взаємодії керівного складу апарату Міністерства з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
підготовку матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції МВС, у тому числі таких, що містять державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом;
організаційно-методичне забезпечення участі керівництва МВС у нарадах, засіданнях, інших заходах Кабінету Міністрів України і, у межах компетенції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
накопичення, узагальнення і аналіз інформації про результати взаємодії;
підготовку довідково-інформаційних матеріалів, проектів розпорядчих документів щодо результатів роботи, подальшого вдосконалення взаємодії;
ведення обліку результатів розгляду в Кабінеті Міністрів України законопроектів, інших нормативно-правових актів, розроблених МВС;
вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду співпраці з Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, надання постійної консультативної і методичної допомоги структурним підрозділам апарату Міністерства;
19) опрацьовує проекти нормативно-правових актів, які розробляються та подаються центральними органами виконавчої влади на погодження Міністру;
20) вносить Міністрові пропозиції щодо погодження позиції центральних органів виконавчої влади стосовно проектів актів, які надходять до них на опрацювання та погодження;
21) організовує підготовку та подання центральними органами виконавчої влади інформаційних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розглядів в органах державної влади;
22) забезпечує підготовку наказів МВС та доручень керівництва МВС з питань спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади;
23) спільно з керівництвом структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, який є розробником акта, уживає необхідних заходів для подання наказів нормативного характеру на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та їх подальше супроводження;
24) опрацьовує перед затвердженням (погодженням) Міністром пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо пріоритетів їх діяльності та планів їх роботи;
25) надає пропозиції Міністрові щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів повністю чи в окремій частині;
26) виконує інші функції, які пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади і передбачені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами
27) здійснює літературне редагування проектів законодавчих актів України, нормативно-правових актів та інших документів, які подаються на підпис керівництву Міністерства, у встановленому МВС порядку;
28) виконує інші передбачені нормативно-правовими актами МВС повноваження.