Структура
Департамент внутрішнього аудиту
Посада
Ім’я
Контакти
Директор Департаменту внутрішнього аудиту
Грибовський
Олександр Віталійович
248-02-69
Заступник директора Департаменту
Міщененко
Тетяна Миколаївна
248-02-89
Заступник директора Департаменту - начальник управління внутрішнього аудиту та контролю
Асанов
Артур Олександрович
Заступник директора Департаменту - начальник управління методології проведення аудиторських досліджень, планування та звітності
Співак
Валерій Петрович

Функції Департаменту внутрішнього аудиту

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 

1) проводить оцінку:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю МВС;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

збереження активів та інформації;

використання і збереження активів;

правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства та інших об’єктів внутрішнього аудиту;

надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

2) за дорученням керівництва МВС відстежує та аналізує окремі господарські операції, які здійснені структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією, ЦОВВ та/або заплановані до здійснення, з метою визначення та оцінки ризиків, у тому числі при організації державних закупівель;

3) Міністр внутрішніх справ України підписує з директором Департаменту декларацію внутрішнього аудиту, в якій зазначаються мета (місія) та цілі, принципи незалежності, основні повноваження та обов’язки підрозділу. За ініціативою Міністра або директора Департаменту до декларації внутрішнього аудиту можуть уноситися зміни;

4) планує, організовує та проводить внутрішні аудити, контрольні заходи (перевірки), документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації (вимоги), складає акти, довідки, пропозиції, а також проводить моніторинг урахування і виконання рекомендацій/пропозицій; 

5) за дорученням керівництва МВС здійснює аналіз дотримання фінансово-господарської та бюджетної дисципліни структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України, ЦОВВ та їх підпорядкованих установ; проводить як планові, так і позапланові перевірки, у тому числі використання коштів за видатками спеціального призначення відповідно до встановленого порядку, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів у сфері охорони державної та комерційної таємниці;

6) за дорученням міністра внутрішніх справ України: у межах повноважень Департаменту надає методичну та практичну допомогу, а також здійснює аналіз та оцінку діяльності з виконання фінансово-господарської та бюджетної дисципліни апаратів ЦОВВ;
з метою виявлення системних проблем організовує комплексні внутрішні аудити діяльності ЦОВВ та їх підпорядкованих установ із залученням служб внутрішнього аудиту ЦОВВ;

7) подає керівництву МВС інформацію про результати аудиторських досліджень для прийняття ним відповідних управлінських рішень та здійснює їх відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення;

8) взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, з питань здійснення внутрішнього аудиту;

9) звітує про результати діяльності відповідно до вимог Порядку № 1001 та Стандартів внутрішнього аудиту;

10) виконує інші функції, передбачені актами законодавства України.

2. Покладення на Департамент обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.