Контраст
Шрифт

Департамент юридичного забезпечення

Директор
Горбась Денис Володимирович

[email protected]
телефон: 256-12-96

 

Функції Департаменту:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері відповідальності Міністерства, правильного застосування законодавства в структурних підрозділах апарату Міністерства, територіальних органах, закладах, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України, у представництві інтересів Міністерства, Міністра як службової особи в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

3) перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших актів, що подаються Міністрові, державному секретареві Міністерства на підпис, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів апарату МВС;

4) проводить юридичну та антидискримінаційну експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами апарату МВС, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, Національною гвардією України, за результатами експертиз готує висновки встановленої форми, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів апарату МВС;

5) переглядає разом зі структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, Національною гвардією України нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує в установленому порядку Міністра та державного секретаря Міністерства про необхідність ужиття заходів щодо внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування;

7) вносить державному секретареві Міністерства та Міністрові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами аппарату МВС узагальнює практику застосування законодавства у сфері відповідальності МВС, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд державного секретаря Міністерства та Міністра для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх у встановленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції МВС, та готує пропозиції до них;

10) здійснює в межах своєї компетенції заходи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів МВС, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів, здійснює юридичне супроводження публічних закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є Міністерство;

12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності МВС, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, Національною гвардією України, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

15) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Міністрові письмовий висновок із пропозиціями щодо усунення таких порушень;

16) здійснює методичне керівництво правовою роботою у МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, перевіряє стан правової роботи та подає на розгляд Міністра пропозиції щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, уживає заходів із упровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту;

17) уживає заходів, спрямованих на забезпечення повноти електронного обліку актів законодавства України, підтримання їх у контрольному стані;

18) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

19) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами апарату МВС потребу територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, в юридичних кадрах;

20) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС,центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, Головного управління Національної гвардії України;

21) організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби МВС; роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції МВС, а також за дорученням керівництва МВС розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, адвокатські запити;

22) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Міністерства;

23) забезпечує в установленому порядку представництво інтересів МВС у судах та інших органах;

24)організовує роботу з планування підготовки проектів регуляторних актів у МВС;

25) забезпечує надання Мін’юсту в установлені ним строки інформації про організацію та стан правової роботи у МВС;

26) забезпечує взаємодію з Верховною Радою України, а саме:
координацію взаємодії структурних підрозділів апарату Міністерства з комітетами, фракціями Верховної Ради України, їх секретаріатами, а також народними депутатами України;
організацію роботи із супроводження у Верховній Раді України та парламентських комітетах зареєстрованих у встановленому порядку законопроектів, що стосуються компетенції МВС;
ведення обліку законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України та парламентських комітетах, здійснює контроль за станом їх проходження у Верховній Раді України, аналізує результати їх розгляду, інформує керівництво МВС із цих питань;
організаційне супроводження роботи структурних підрозділів апарату Міністерства, спрямованої на забезпечення інтересів МВС на всіх стадіях проходження у Верховній Раді України законопроектів, що стосуються компетенції МВС;
організацію участі керівників і фахівців МВС у роботі парламентських комітетів, фракцій Верховної Ради України, у її пленарних засіданнях під час розгляду законопроектів, що супроводжуються Міністерством;
співпрацю з комітетами, фракціями, структурними підрозділами апарату Верховної Ради України з питань організації засідань та нарад, парламентських слухань з питань, що належать до компетенції МВС;
посесійне узагальнення інформації щодо супроводження МВС законопроектів та інформування керівництва МВС із зазначеного питання;

27) забезпечує взаємодію з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а саме:
координацію взаємодії керівного складу апарату Міністерства з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування; 
підготовку матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції МВС, у тому числі таких, що містять державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом;
організаційно-методичне забезпечення участі керівництва МВС у нарадах, засіданнях, інших заходах Кабінету Міністрів України і, у межах компетенції, у заходах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
накопичення, узагальнення і аналіз інформації про результати взаємодії;
підготовку довідково-інформаційних матеріалів, проектів розпорядчих документів щодо результатів роботи, подальшого вдосконалення взаємодії;
ведення обліку результатів розгляду в Кабінеті Міністрів України законопроектів, інших нормативно-правових актів, розроблених МВС;
вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду співпраці з Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, надання постійної консультативної і методичної допомоги структурним підрозділам апарату Міністерства;

28) здійснює опрацювання проектів законодавчих актів України, нормативно-правових актів та інших документів, які подаються керівництву Міністерства на погодження (візування) та підпис, щодо їх відповідності правопису;

29) виконує інші функції, передбачені актами законодавства України.

 

Герої МВС