Contrast
Letter

Звіт про базове відстеження результативності наказу МВС України від 28 серпня 2019 року № 736 «Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю»

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 серпня 2019 року № 736 «Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2019 року за № 1036/34007 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів базового відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою прийняття регуляторного акта є запровадження чіткого порядку дій Головного сервісного центру МВС (далі – ГСЦ МВС) як адміністратора із ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю (далі – реєстр СОТК) та визначеної процедури внесення даних про суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю до реєстру СОТК, з урахуванням вимог чинного законодавства, що регулює правовідносини у сфері проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Аналізом регуляторного впливу передбачалося проведення заходів з базового відстеження результативності акта до набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Для відстеження результативності акта використовувалися виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом з 08 січня до 17 грудня 2020 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності акта.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі аналізу даних щодо кількості суб’єктів ОТК, внесених до реєстру СОТК  ГСЦ МВС.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження регуляторного акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють перевірку технічного стану транспортних засобів під час проведення  обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з  основних положень регуляторного акта середній та забезпечувався шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України за адресою: http://www.mvs.gov.ua/.

Забезпечено якісний та об’єктивний  механізм ведення реєстру СОТК, а також визначено перелік і джерела інформації, що вноситься до реєстру СОТК, чим забезпечено об’єктивність, своєчасність та повноту внесення відповідної інформації.

Крім того, за період з 08 січня до 17 грудня 2020 року до реєстру СОТК внесено інформацію про 205  суб’єктів проведення ОТК.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація встановила чіткий механізм дій ГСЦ МВС під час внесення даних про суб’єкта ОТК до реєстру СОТК.

Т. в. о. Міністр внутрішніх справ України Сергій ЯРОВИЙ