Contrast
Letter

Recommendation CM / Rec (2016) 5 [1] of the Committee of Ministers of the Member States of the Internet Freedom

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад


Рекомендація CM / Rec (2016) 5 [1] Комітету Міністрів держав-членів щодо Інтернет-свободи
(Ухвалена Комітетом міністрів 13 квітня 2016 на 1253 засіданні заступників міністрів)
1. Європейська конвенція про захист прав людини (ETS № 5, далі  - Конвенція) застосовується як в автономному режимі (оффлайн) так і онлайн. Держави-члени Ради Європи мають негативні і позитивні зобов’язання щодо дотримання, захисту і заохочення прав людини та основних свобод в Інтернеті.
2. Інтернет-свобода розуміється як здійснення і користування в Інтернеті правами людини і основними свободами, а також їх захист відповідно до Конвенції та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Держави-члени Ради Європи повинні вжити активний підхід до імплементації Конвенції та інших стандартів Ради Європи щодо Інтернету. Розуміння свободи Інтернету повино бути всеосяжним і твердо грунтуватися на цих стандартах.
3. Механізми управління Інтернетом, будь то на національному, регіональному або глобальному рівні, повинні грунтуватися на розумінні Інтернет-свободи. Держави мають права й обов’язки щодо міжнародної політики, пов’язаних з Інтернетом. При здійсненні своїх суверенних прав, держави повинні, відповідно до норм міжнародного права, утримуватися від будь-яких дій, які можуть прямо або побічно завдати шкоди фізичним або юридичним особам всередині або за межами їх юрисдикції. Будь-яке національне рішення або дія на обмеження прав людини і основних прав в Інтернеті, повинні відповідати міжнародним зобов'язанням і, зокрема, базуватися на законодавстві. Дотримуватися у повній мірі принципів пропорційності і гарантувати доступ до засобів правового захисту, а також право бути почутим і звертатися із забезпеченням належних гарантій процесу, повинно бути важливим у демократичному суспільстві.
4. В рамках свого зобов’язання забезпечити кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, закріплені в Конвенції, держави повинні створити сприятливі умови для Інтернет-свободи. З цією метою рекомендується, щоб держави проводили регулярну оцінку навколишнього середовища Інтернет-свободи на національному рівні, з метою забезпечення того, щоб необхідні правові, економічні та політичні умови для Інтернет-свободи існували і розвивалися. Такі оцінки сприяють кращому розумінню застосування Конвенції щодо Інтернету в державах-членах і її більш ефективної імплементації національними органами.
5. Конвенція та інші стандарти Ради Європи є основними орієнтирами і рекомендаціями для національних оцінок Інтернет-свободи. Їх можна розглядати як індикатори, які направляють і дозволить державам-членам визначити існуючі або потенційні проблеми в сфері Інтернет-свободи, як аналітичної основи для оцінки реалізації стандартів у галузі прав людини в Інтернеті і в якості довідкового матеріалу для розробки міжнародної політики і підходів, що відносяться до Інтернету.
6. Рада Європи має відігравати ключову роль в просуванні Інтернет-свободи в Європі і в усьому світі. Грунтуючись на національних оцінках держав-членів, Рада Європи може спостерігати за еволюцією нормативно-правової бази та іншим розвитком в державах-членах і надавати регулярні огляди на виклики Інтернет-свободи в Європі. Це було б гарною основою для подальшого розвитку політики Ради Європи щодо Інтернету.
7. Комітет Міністрів, відповідно до положень статті 15.b Статуту Ради Європи, рекомендує державам-членам:
- періодично оцінювати рівень поваги і імплементації прав людини і основних стандартів в сфері Інтернет-свободи, з використанням показників додатку до цієї рекомендації, з метою розробки національних доповідей, у відповідних випадках;
- забезпечити участь всіх зацікавлених сторін з приватного сектора, громадянського суспільства, наукових кіл та технічного співтовариства при оцінці стану Інтернет-свободи та підготовки національних доповідей;
- розглянути можливість на добровільних засадах спільного використання інформації або національних доповідей про Інтернет-свободу з Радою Європи;
- керуватися і просувати ці індикатори під час участі в міжнародному діалозі і міжнародній політиці щодо Інтернет-свободи;
- здійснити належні заходи для просування “Керівних принципів, що стосуються бізнесу і прав людини: імплементація Рамкової програми ООН “Захист, повага і засоби правового захисту”.
Додаток до Рекомендації CM / Rec (2016) 5
Індикатори Інтернет-свободи
Інтернет-свобода розуміється як здійснення і володіння в Інтернеті правами людини і основними свободами та їх захист відповідно до Конвенції. Ці індикатори Інтернет-свободи зосереджуються на праві на свободу слова, праві на свободу зборів і асоціацій, праві на приватне життя і праві на ефективний засіб правового захисту. Вони грунтуються на існуючих і встановлених стандартах у сфері прав людини і механізмів примусу. Комплексний підхід до Інтернет-свободи враховує всі індикатори, оскільки вони призначені забезпечити керівництво в проведенні якісної і об’єктивної оцінки і представленні доповідей про свободу Інтернету в державах-членах Ради Європи. Вони не призначені для оцінки рівня свободи Інтернету або в якості засобу порівняння країн.
1. Створення сприятливих умов для Інтернет-свободи
1.1. Захист прав людини і основних свобод в Інтернеті гарантується законом, в повній відповідності з Конвенцією.
1.2. Будь-яке втручання держави в здійснення прав людини і основних свобод в Інтернеті відповідає вимогам Конвенції.
1.3. Закони та політика щодо Інтернету оцінюються на їх стадії розробки, з урахуванням впливу, що їх імплементація може надати використання прав людини і основних свобод.
1.4. Закони та політика щодо Інтернету розробляються державними органами в всебічному та прозорому процесі, який дозволяє приймати участь всім зацікавленим сторонам, включаючи приватний сектор, громадянське суспільство, наукові кола та технічне співтовариство.
1.5. Будь-яка держава, орган, який має нормативну або іншу компетенцію з питань Інтернету здійснює свою діяльність прозорим чином звільнена від політичного чи комерційного втручання, захищає і просуває Інтернет-свободу.
1.6. Держава захищає людей від кіберзлочинів за допомогою ефективного кримінального правосуддя або інших заходів. У випадках, коли такі заходи містять ризик, пов’язаний з правом на приватне життя, правом на свободу вираження або правом на свободу мирних зборів і асоціацій, вони підлягають умовам і гарантіям проти зловживань. Ці заходи відповідають статтям 8, 10 і 11 Конвенції. Причому вони встановлені законодавством, яке є доступним, точним, ясним і передбачуваним; переслідують законну мету; є необхідними і пропорційними в демократичному суспільстві і забезпечують ефективні засоби правового захисту.
1.7. Держава проводить політику і вживає заходів з імплементації “Керівних принципів, що стосуються бізнесу і прав людини: імплементація Рамкової програми ООН “Захист, повага і засоби правового захисту”.
1.8. Держава надає медіа і програми цифрової грамотності для користувачів, щоб сприяти їх здатність приймати обґрунтовані рішення і поважати права і свободи інших осіб. Вона сприяє доступу та використанню освітнього, культурного, наукового, навчального та іншого контенту.
2. Право на свободу вираження поглядів
2.1. Свобода доступу до Інтернету
2.1.1. Інтернет є доступним для всіх груп населення без будь-якої дискримінації.
2.1.2. Громадськість має доступ до Інтернету в установах, підтримуваних державними органами (точки доступу в Інтернет), освітніми установами або приватними власниками(універсальне співтовариство обслуговування).
2.1.3. Держава приймає обгрунтовані заходи для забезпечення доступу до мережі Інтернет для осіб з низьким рівнем доходу, в сільських або географічно віддалених районах і осіб з особливими потребами, таких як особи з обмеженими можливостями.
2.1.4. Немає загального, загальнонаціонального обмеження на доступ до мережі Інтернет, за винятком, коли це відповідає статті 10 Конвенції.
2.1.5. Держава визнає законодавчо і на практиці, що відключення людей від Інтернету, як правило, являє собою невідповідне обмеження права на свободу вираження поглядів.
2.1.6. Будь-яке обмеження доступу в Інтернет, в тому числі в пенітенціарних установах, передбачено умовами статті 10 Конвенції щодо законності, легітимності і пропорційності обмежень на свободу вираження поглядів та позитивного зобов’язання держави щодо захисту права на свободу вираження поглядів.
2.1.7. Перед застосуванням обмежувальних заходів для доступу в Інтернет, суд або незалежний адміністративний орган визначає, що відключення від Інтернету є найменш обмежуючим засобом для досягнення законної мети. Триваюча необхідність запобіжного заходу оцінюється цими органами на постійній основі. Ці умови не поширюються на випадки невиплати користувачами за інтернет-послуги.
2.1.8. Коли застосовуються обмежувальні заходи, зацікавлена особа має право на належну правову процедуру перед судом або незалежним адміністративним органом, рішення якого підлягають розгляду в судовому порядку, відповідно до статті 6 Конвенції.
2.2. Свобода думок і право на отримання та поширення інформації
2.2.1. Будь-які заходи, що вживаються державними органами або суб’єктами приватного сектора для блокування або іншого обмеження доступу до всієї інтернет-платформи (соціальні медіа, соціальні мережі, блоги або будь-який інший веб-сайт) або інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (миттєвий обмін повідомленнями або іншими застосунки), або будь-який запит з боку державних органів на здійснення таких дій, відповідає статті 10 Конвенції щодо законності, легітимності і пропорційності обмежень.
2.2.2. Будь-які заходи, що вживаються державними органами або суб’єктами приватного сектора для блокування, фільтрування або видалення вмісту Інтернету, або будь-який запит з боку державних органів здійснювати такі дії з дотриманням умов статті 10 Конвенції щодо законності, легітимності і пропорційності обмежень.
2.2.3. Інтернет-провайдери, як правило, розглядають інтернет-трафік в рівній мірі і без дискримінації на основі відправника, отримувача, змісту, застосунків, послуги або пристрою. Заходи з управління інтернет-трафіком є прозорими, необхідними і пропорційними для досягнення важливих суспільних інтересів відповідно до статті 10 ЄКПЛ.
2.2.4. Інтернет-користувачі або інші зацікавлені сторони можуть звертатися до суду відповідно до статті 6 Конвенції стосовно будь-яких заходів, прийнятих з метою обмежити їх доступ до Інтернету або їх здатність отримувати і поширювати контент або інформацію.
2.2.5. Держава своєчасно і належним чином надає громадськості інформацію про обмеження, які мають відношення до свободи отримувати і поширювати інформацію, наприклад, із зазначенням веб-сайтів, які були заблоковані або з якого була видалена інформація, в тому числі детальну інформацію про правову основу, необхідності та обгрунтування таких обмежень, суд виносить наказ, що дозволяє їм і право на оскарження.
2.3. Свобода медіа
2.3.1. Редакційна незалежність медіа, які працюють в Інтернеті, гарантується законодавством, політично і практично. Вона не піддається тиску щодо включення або виключення інформації з їхніх репортажів, або щодо дотримування певного редакційного напрямку.
2.3.2. Медіа не потребують отримання дозволу або ліцензії від уряду або державних органів, крім реєстрації бізнесу, для того, щоб мати можливість працювати в Інтернеті або в блозі.
2.3.3. Журналісти та інші учасники медіа, які користуються Інтернетом не є суб’єктами для погроз або переслідувань з боку держави. Вони не практикують самоцензуру через страх покарання, залякування або нападу.
2.3.4. Конфіденційність журналістів та нових учасників медіа ринку захищена законом і застосовується на практиці.
2.3.5. Медіа-сайти і сайти нових учасників медіа ринку не залежать від кібер-атак або інших дій, що порушують їх функціонування (наприклад, атаки відмови в обслуговуванні).
2.3.6. Існує швидке і ефективне розслідування погроз і злочинів проти журналістів і нових учасників медіа ринку. Немає атмосфери безкарності.
2.4. Законність, легітимність і пропорційність обмежень
2.4.1. Будь-яке обмеження права на свободу вираження поглядів в Інтернеті відповідно до вимог статті 10 Конвенції:
 карається законом, який є доступним, ясним, недвозначним і досить точним, щоб дати людям можливість регулювати свою поведінку. Закон забезпечує жорсткий контроль за сферою застосування обмежень і ефективним судовим контролем, для запобігання зловживанням владою. Закон вказує з достатньою ясністю сферу розсуду, органів державної влади щодо здійснення обмежень і порядок здійснення цього розсуд;
 переслідує законну мету, як вичерпно перераховано в статті 10 Конвенції;
 є необхідною у демократичному суспільстві і пропорційою законній меті. Існує гостра соціальна потреба в обмеженні, яка здійснюється на підставі рішення суду або незалежного адміністративного органу, що суб'єктом розгляду в судовому порядку. Рішення повинно бути цілеспрямованим і конкретним. Крім того, воно повинна бути заснованим на оцінці ефективності і обмеження ризиків надмірного блокування. Ця оцінка повинна визначити, чи може обмеження привести до невідповідної заборони доступу до інтернет-контенту, або до певних типів контенту, і чи є це найменш обмежувальним засобом для досягнення поставленої законної мети.
2.4.2. Держава не накладає надмірних обмежень на свободу вираження поглядів в Інтернеті у своєму законодавстві. Закони про дифамацію є специфічними і докладними для сфери їх застосування. Вони не пригнічують публічні дебати або критику державних органів і не накладають надмірних штрафів або непропорційних збитків або судових витрат. Серйозні санкції, такі як позбавлення волі, застосовуються тільки тоді, коли основні права інших людей були серйозно порушені, наприклад, у випадках підбурювання до насильства або ненависті.
2.4.3. Закони про мову ворожнечі або охорону громадського порядку, громадської моральності, неповнолітніх, національної безпеки або офіційних законів про таємницю і захист даних не застосовуються таким чином, який пригнічує громадські дебати. Такі закони накладають обмеження на свободу вираження думок тільки у відповідь на питання, що становлять суспільний інтерес, визначаються як можна більш вузькими, щоб задовольнити суспільний інтерес, і включають в себе співмірні санкції.
3. Право на свободу мирних зборів і асоціацій
3.1. Фізичні особи можуть вільно використовувати інтернет-платформи, такі як соціальні медіа та інші ІКТ для того, щоб зв’язатися один з одним і створювати асоціації, щоб визначати цілі таких асоціацій, щоб створювати професійні спілки, а також здійснювати діяльність в межах, передбачених законодавством, що відповідає міжнародним стандартам.
3.2. Асоціації можуть вільно користуватися Інтернетом для того, щоб здійснити своє право на свободу вираження і брати участь у політичних і громадських дебатах.
3.3. Фізичні особи можуть вільно використовувати інтернет-платформи, такі як соціальні медіа та інші ІКТ для того, щоб організувати мирні збори.
3.4. Державні заходи, що застосовуються в контексті здійснення права на мирні збори, які стосуються блокування або обмеження інтернет-платформ, таких як соціальні медіа та інші ІКТ, відповідають статті 11 Конвенції.
3.5. Будь-яке обмеження на здійснення права на свободу мирних зборів і права на свободу асоціації з питань Інтернету відповідно до статті 11 Конвенції, а саме:
- карається законом, який є доступним, зрозумілим, недвозначними і досить точним, щоб дати людям можливість регулювати свою поведінку;
- переслідує законну мету, яка вичерпно перерахована в статті 11 Конвенції;
- необхідне в демократичному суспільстві і є пропорційним законній меті. Існує гостра соціальна потреба в обмеженні. Існує справедлива рівновагу між здійсненням права на свободу зборів і свободу асоціацій і інтересів суспільства в цілому. Якщо менш нав’язлива міра досягає тієї ж мети, вона застосовується. Обмеження вузько тлумачиться і застосовується, а також не посягає на сутність права на свободу зборів і асоціацій.
4. Право на недоторканність приватного і сімейного життя
4.1. Захист персональних даних
4.1.1. Право на недоторканність приватного і сімейного життя гарантується відповідно до статті 8 Конвенції. Будь-яке обмеження цього права переслідує одну із законних цілей, які вичерпно перераховані в статті 8 Конвенції, є необхідними в демократичному суспільстві і є пропорційними законній меті.
4.1.2. Закон гарантує, що всі особисті дані є захищеними відповідно до статті 8 Конвенції і Конвенції про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (ETS № 108) в державах, які ратифікували його.
4.1.3. Особисті дані обробляються на законній підставі (з недвозначною згодою суб’єкта даних або на підставі закону) для законних цілей і не перевищує таких цілей, точно і надійно. Ці умови застосовуються також до профілювання (автоматичних методів обробки персональних даних, які збирають і використовують інформацію про людину, з метою виявлення, аналізу та прогнозування його або її особистих переваг, поведінку і ставлення).
4.1.4.    Особи не є суб’єктом рішення, яке істотно зачіпає їхні інтереси виключно на основі автоматизованої обробки даних, без їх прийнятої до уваги думки. Існують ефективні способи, що дозволяють кожній людині отримувати за запитом інформацію про обробку своїх персональних даних, а також причину такої обробки; заперечувати проти обробки; звертатися з проханням виправити або знищити персональні дані; давати згоду, заперечувати або скасовувати згоду на обробку персональних даних або профілювання. Існує ефективний засіб правового захисту, коли ці права порушуються. Правові основи для захисту персональних даних забезпечують відповідні гарантії для забезпечення доступу до інформації та свободу вираження поглядів.
4.1.5. Закон визначає обов’язки державних і приватних осіб щодо обробки персональних даних.
4.1.6. Контролюючий орган, який діє в умовах повної незалежності та неупередженості, забезпечує дотримання захисту даних нормативно-правової бази.
4.1.7. Держава не забороняє, законодавчо або практично, анонімність, псевдонімность, конфіденційність особистих повідомлень, або використання технологій шифрування. Втручання в анонімність та конфіденційність комунікацій підлягає дотриманню вимог законності, легітимності і пропорційності статті 8 Конвенції.
4.2. Спостереження
4.2.1. Заходи спостереження, прийняті державними органами (наприклад, служби безпеки) відповідають вимогам статті 8 Конвенції і підлягають ефективному, незалежному і безсторонньому нагляду.
4.2.2. Заходи спостереження проводяться відповідно до закону, який є доступним, ясним, точним і передбачуваним. Закон містить гарантії для здійснення повноважень органів державної влади і, таким чином, визначає з достатньою ясністю і точністю:
- характер злочинів, які можуть привести до заходів нагляду;
- компетентні органи, які здійснюють заходи спостереження, право таких органів діяти на власний розсуд і законність мети здійснення даного заходу;
- категорії осіб, які піддаються заходам нагляду;
- обмеження за часом для проведення заходів спостереження;
- порядок вивчення, використання і зберігання даних, отриманих шляхом спостереження;
- запобіжні заходи, які повинні бути прийняті при обміні даних, отриманих за допомогою заходів спостереження іншим сторонам і заходи, що застосовуються під час зв'язку для забезпечення безпеки даних;
- обставини для знищення і стирання даних, отриманих шляхом спостереження;
- органи, відповідальні за контроль здійснення нагляду.
4.2.3. Заходи спостереження переслідують законну мету, що вичерпно перелічено у статті 8 Конвенції, і є необхідним в демократичному суспільстві та пропорційним законній меті.
4.2.4. Заходи спостереження здійснюються державними органами або безпосередньо, або через/у співпраці з підприємствами приватного сектора, дозволяються незалежним і неупередженним судом, створеним на підставі закону або іншого державного органу, який є незалежним від обох органів, які здійснюють нагляд та органів виконавчої влади.
4.2.5. Заходи спостереження здійснюються державними органами або безпосередньо, або через / у співпраці з підприємствами приватного сектора, які не пов’язані з діяльністю, що послаблюють системи шифрування і цілісність комунікаційної інфраструктури (наприклад, вбудовані недоліки і шляхи обходу безпеки, інформаційних і комунікаційних систем).
4.2.6. Заходи спостереження підлягають ефективному розгляду, гарантованому судовим органом або контролю з боку іншого державного органу, пропонуючи кращі гарантії неупередженості та незалежності від органів, які здійснюють нагляд та органів виконавчої влади.
4.2.7. Закон гарантує право наглядового органу мати доступ до всієї інформації, яка має відношення до виконання свого мандата, незалежно від рівня класифікації інформації. Доступ до інформації наглядового органу поширюється на всю відповідну інформацію, що є у розпорядженні державних органів, включаючи інформацію, надану іноземними органами.
4.2.8. Наглядові органи здійснюють свої повноваження, включаючи пошук і обробку секретної інформації і персональних даних, професійно і виключно для цілей, для яких вони надаються відповідно до закону, забезпечуючи при цьому, що інформація буде захищеною від використання або розкриття для будь-яких цілей, що виходять за рамки мандата таких органів.
4.2.9. Наглядові органи ретельно вивчають, в межах своєї компетенції, заходи нагляду за дотриманням прав людини, що вживаються органами державної влади, в тому числі такі, що виникають шляхом співробітництва з іноземними органами через обмін інформацією або проведення спільних операцій.
4.2.10. Судові органи та органи нагляду мають право скасовувати і припиняти заходи нагляду, коли такі заходи вважаються незаконними, а також мають право вимагати видалення будь-якої інформації, отриманої шляхом використання таких заходів.
4.2.11. Державні органи, які здійснюють заходи нагляду, а також їх наглядові органи не звільняються від положень законодавства про свободу інформації. Рішення не надавати інформацію приймаються на індивідуальній основі, повинні бути належним чином обґрунтованими та бути під наглядом незалежної інформації або захисту даних уповноваженого. Наглядові органи роблять інформаційні версії своїх періодичних і слідчих звітів доступними для громадськості.
5. Засоби правового захисту
5.1. Держава гарантує, що особи мають доступ до судових або адміністративних процедур, які можуть справедливо приняти рішення щодо їх вимог, які стосуються порушень прав людини в Інтернеті, відповідно до статті 6 Конвенції.
5.2. Держава забезпечує право на ефективний засіб правового захисту у відповідності зі статтею 13 Конвенції. Це включає в себе ефективні позасудові механізми, адміністративні або інші засоби правового захисту, наприклад, за допомогою національних установ з прав людини. Немає ніяких юридичних, процедурних, фінансових чи інших практичних перешкод, з якими люди стикаються в пошуках ефективного засобу правового захисту.
5.3. Держава, як основна відповідальна особа, вживає належні заходи для захисту порушених прав людини щодо Інтернету за допомогою приватного сектора і забезпечує, щоб особи, права які були порушені, мали доступ до ефективних засобів правового захисту.
5.4. Держава реалізує політику і вживає заходів для заохочення всіх суб’єктів приватного сектора щодо дотримання прав людини в Інтернеті в межах своєї діяльності, зокрема, шляхом створення ефективних механізмів подачі скарг, а також засобів правового захисту осіб, чиї права людини і основні свободи в Інтернеті можуть негативно позначитися. Ці механізми є законними (сприяють довірі, відповідальні за справедливе проведення процесів розгляду скарг), доступними (без бар'єрів для для зацікавлених осіб), передбачуваними (забезпечують чітку і відому процедуру з орієнтовними тимчасовими рамками для кожного етапу, ясність процесу і результатів, а також засобів здійснення моніторингу), справедливими (доступ до джерел інформації, консультацій та експертних знань, необхідних для участі в процесі розгляду скарг), прозорими (інформують сторони про хід розгляду скарги) відповідно до Статті 13 Конвенції.