Contrast
Letter

Regulations on the Public Council

REGULATIONS on the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

 16 січня 2020 року № 38

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України

 

1. Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів (далі – сфери, що належать до компетенції МВС).

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду та зміни до нього розробляються Міністерством внутрішніх справ України разом з Громадською радою і затверджується МВС.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному вебсайті МВС протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) сприяння врахуванню МВС громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції МВС;

3) сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції МВС;

4) проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу діяльності МВС;

5) здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції МВС.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає МВС пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

2) готує та подає МВС пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

3) готує та подає МВС обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у сферах, що належать до компетенції МВС, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу;

4) проводить громадський моніторинг урахування МВС пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотримання вимог нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості МВС для оприлюднення на його офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом;

6) збирає, узагальнює та подає МВС пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Пропозиції Громадської ради розглядаються МВС у встановленому законодавством порядку. Розгляд пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від МВС інформацію, необхідну для забезпечення діяльності  Громадської ради;

5) отримувати від МВС проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності МВС та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, розроблених МВС.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень МВС.

6. Склад Громадської ради формується на установчих зборах відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі – Типове положення).

Кількісний склад Громадської ради не може становити більше ніж 20 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки з дня затвердження МВС її складу. До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного громадського обʼєднання, релігійної, благодійної організації, творчої спілки та їх обʼєднань, асоціації, організації роботодавців та їх обʼєднань, засобу масової інформації (далі – інститут громадянського суспільства). Членство в громадській раді є індивідуальним.

7. Формування та обрання нового складу Громадської ради після закінчення строку її повноважень та/або дострокового припинення повноважень Громадської ради здійснюються відповідно до процедури, визначеної Типовим положенням.

8. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради в разі:

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж двічі підряд);

2) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради.

9. Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради в разі:

1) подання членом Громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви;

2) надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді – з дня надходження відповідного повідомлення;

3) обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

4) державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради, а також у разі визнання його в судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним – з дня набрання законної сили рішенням суду;

6) смерті члена Громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених підпунктами 3–6 цього пункту, членство в Громадській раді припиняється в разі отримання МВС відповідної інформації.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є два або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу Громадської ради здійснюється шляхом голосування членів Громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу Громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, рішенням МВС на підставі протоколу засідання Громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених підпунктами 1–6 цього пункту. МВС оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини її загального складу, МВС уживає заходів для приведення кількісного складу Громадської ради у відповідність з кількісним складом, визначеним ініціативною групою, у порядку, установленому цим Положенням.

10. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

1) коли засідання Громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

2) відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради;

3) відсутності звіту Громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 16 цього Положення;

4) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

5) реорганізації або ліквідації МВС.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом МВС.

У разі дострокового припинення діяльності Громадської ради МВС утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу Громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається із числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається із числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради в разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства в раді, висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Типовим положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови Громадської ради.

12. Голова Громадської ради:

1) організовує діяльність Громадської ради;

2) організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради, головує під час їх проведення;

3) підписує документи від імені Громадської ради;

4) представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

5) може брати участь у засіданнях колегії МВС з правом дорадчого голосу.

13. За заявою Громадської ради Міністр може покласти функції секретаря Громадської ради на представника МВС.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Міністра або однієї третини її загального складу.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті МВС.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Міністр, його заступники, державний секретар МВС або інші уповноважені представники МВС.

За запрошенням голови Громадської ради в її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду МВС.

Рішення МВС, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті МВС та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників МВС у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті МВС протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від Громадської ради.

17. Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються МВС на офіційному вебсайті в рубриці «Громадська рада».

МВС та Громадська рада є відповідальними за достовірність відомостей з питань діяльності Громадської ради, розміщених на  офіційному вебсайті МВС.

18. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також, за можливості, засобами зв’язку здійснюється МВС.

Голова Громадської ради є відповідальним за збереження наданих МВС у тимчасове користування секретаріату Громадської ради приміщень, майна тощо.

19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Голова Громадської ради при                                                                                            Директор Департаменту комунікації
Міністерстві внутрішніх справ України                                                                                            Міністерства внутрішніх справ України
Володимир МАРТИНЕНКО                                                                                            Артем ШЕВЧЕНКО