Contrast
Letter

INFORMATION on the administrative service for the issuance of licenses for security activities

ІНФОРМАЦІЯ
про адміністративну послугу
з видачі ліцензій на провадження охоронної діяльності

Назва послуги

 

Суб’єкт надання
(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

МВС України

Категорія отримувача
(оберіть потрібні категорії)

Фізичні особи – підприємці

Юридичні особи

 

Платність послуги
(або вкажіть вартість)

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Строк надання послуги
(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Способи отримання результату

Нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Перелік документів для отримання послуги
(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

2) документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів, а саме:

щодо фахівця (фахівців) з організації заходів охорони:

- копія документа, який підтверджує його (їх) відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14  Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від  18.11.2015 № 960;

- копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;

- копія паспорта громадянина України;

- копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;

щодо персоналу охорони (за наявності):

- список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії (додаток 2 Ліцензійних умов ), підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою та завірений печаткою (за наявності);

- копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 15  Ліцензійних умов;

- копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

- копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;

- копія паспорта громадянина України;

- копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;

3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3 Ліцензійних умов).

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги
(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19); «Про охоронну діяльність»

 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4616-17);

постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/960-2015-п)

Результат надання
(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Ліцензія

Підстави для відмови
(якщо існують, то вкажіть які)

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.

Де отримати
(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601

Щодня, крім вихідних і святкових днів, з 10.00 до 11 та з 14.00 до 15.00.
Тел. 256 1242, 256 1830; 256 1693

Сфера надання згідно додатку 3
(вказати номер сфери, наприклад 5.2)

2.2.

Послуга надається ЦНАП

ні