Contrast
Letter

Information card of the administrative service for the issuance of a license to conduct security activities

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

01.08.2017 № 666

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство внутрішніх справ України.

2

Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10.

3

Режим роботи

Понеділок - четвер: 9.00 – 18.00.
П'ятниця: 9.00 – 16.45.
Обідня перерва: 12.45– 13.30.

4

Телефони, електронні адреси, офіційний                  веб-сайт

(044) 256 1693, 256 1830, 256 1242
[email protected][email protected], http://www.mvs.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про охоронну діяльність», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

6

Постанови Кабінету Міністрів України

від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 18 листопада 2015 року№ 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», від 24 травня 2017 року № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі».

Умови отримання адміністративної послуги

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них

1. Заява про отримання ліцензії.

 

2. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу).

 

3. Документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів:

 

щодо фахівця з організації заходів охорони:

 

1) копія документа, який підтверджує наявність у нього  одного з таких  освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

 

вищої освіти і стажу роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, СБУ або стажу не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів, та відомчої воєнізованої охорони;

 

вищої освіти і стажу роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стажу не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони;

 

вищої юридичної освіти і стажу роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років;

 

2) копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

 

3) копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;

 

4) копія паспорта громадянина України;

 

5) копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання;

 

щодо персоналу охорони (за наявності):

 

1) список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії, підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою;

 

2) копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 року № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників». Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам документально підтверджується згідно із законодавством;

 

3) копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

 

4) копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку;

 

5) копія паспорта громадянина України;

 

6) копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання.

 

4. Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках.

8

Порядок і спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Нарочно, поштовим відправленням або в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

10

Строк надання адміністративної послуги

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

11

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними в них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

12

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача ліцензії.

2. Відмова у видачі ліцензії.

13

Способи отримання відповіді (результату)

Орган ліцензування повідомляє здобувачу ліцензії, ліцензіату про прийняте рішення в електронній формі через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, а також оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті.

14

Примітка

Інформація про прийняті рішення за певним видом господарської діяльності розміщується на офіційному веб-сайті МВС http://www.mvs.gov.ua в підрозділі «Нормативна база МВС.  Інші нормативно-правові акти».

 

Начальник

Управління ліцензування МВС                                               В.І. Камишанов

ІНФОРМАЦІЯ