Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Департамент юридичного забезпечення

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові

Телефон

Директор Департаменту юридичного забезпечення

ГОРБАСЬ
Денис Володимирович

256-12-96
duz@mvs.gov.ua

Перший заступник директора Департаменту юридичного забезпечення

ГУБАРЕВА
Ольга Миколаївна

256-16-54
duz@mvs.gov.ua

Заступник директора Департаменту юридичного забезпечення

ЛОТОЦЬКИЙ
Юрій Володимирович

254-97-59
duz@mvs.gov.ua

Заступник директора Департаменту юридичного забезпечення

КУЦЕКОНЬ
Роман Іванович

254-70-53

duz@mvs.gov.ua

Функції Департаменту юридичного забезпечення
(витяг з Положення про Департамент юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 15 жовтня 2014 року № 1075)

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує нормотворчу діяльність, розробляє проекти нормативно-правових актів та бере участь у їх розробленні в порядку, установленому актами законодавства та відомчими нормативно-правовими актами Мін’юсту та МВС;
2) перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам проекти нормативно-правових актів, договорів (контрактів), у тому числі таких, що містять державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, проводить їх юридичну та антидискримінаційну експертизу, готує відповідні висновки та погоджує (візує) їх у встановленому порядку;
3) відповідно до законодавства здійснює в межах компетенції МВС заходи щодо адаптації законодавства України, яке регламентує діяльність МВС, до вимог законодавства Європейського Союзу;
4) організовує та контролює роботу структурних підрозділів апарату Міністерства з перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до законодавства, а також додержання встановленого законодавством порядку подання нормативно-правових актів МВС на державну реєстрацію;
5) організовує роботу структурних підрозділів апарату Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів, формує план діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік;
6) організовує юридичне супроводження заходів, пов’язаних з укладенням господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, а також погоджує (візує) проекти договорів (контрактів) у встановленому МВС порядку;
7) здійснює юридичне супроводження державних закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є Міністерство;
8) за дорученням керівництва Міністерства проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Міністерства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань та готує відповідні пропозиції з цих питань;
9) забезпечує захист прав і законних інтересів МВС, представництво інтересів Міністерства та керівництва МВС в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та суддівського самоврядування, нотаріату, адвокатури, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
10) надає практичну правову допомогу органам та підрозділам МВС щодо правильного застосування актів законодавства про працю, матеріальну або дисциплінарну відповідальність, житлового, пенсійного та інших галузей законодавства, надає роз’яснення юридичного характеру з цих питань;
11) аналізує матеріали (звіти, акти перевірок, ревізій, інвентаризацій та дані статистичної звітності) органів і підрозділів МВС, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених порушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
12) за дорученням керівництва Міністерства перевіряє відповідність вимогам законодавчих та нормативно-правових актів МВС та Мін’юсту стану організації правової роботи органів і підрозділів МВС. За результатами перевірок складає висновки та подає керівництву Міністерства пропозиції щодо вдосконалення правової роботи;
13) здійснює методичне керівництво та методичне забезпечення правової роботи в органах та підрозділах МВС, уживає заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань їх працівників та впровадження новітніх форм і методів правової роботи. Розробляє рекомендації і методичні посібники з питань організації і здійснення правової роботи в системі МВС;
14) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників Департаменту. Забезпечує надання Мін'юсту в установлені ним строки інформації про організацію та стан правової роботи в системі МВС;
15) за дорученням керівництва Міністерства бере участь у розгляді звернень і запитів громадян та народних депутатів України, публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту;
16) здійснює в установленому порядку співпрацю з правоохоронними органами зарубіжних країн з питань, що належать до компетенції Департаменту;
17) забезпечує взаємодію з Верховною Радою України, а саме:
координацію взаємодії структурних підрозділів апарату Міністерства з комітетами, фракціями Верховної Ради України, їх секретаріатами, а також народними депутатами України;
організацію роботи із супроводження у Верховній Раді України та парламентських комітетах зареєстрованих у встановленому порядку законопроектів, що стосуються правоохоронної діяльності і питань функціонування МВС;
ведення обліку законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України та парламентських комітетах, здійснює контроль за станом їх проходження у Верховній Раді України, аналізує результати їх розгляду, інформує керівництво МВС з цих питань;
організаційне забезпечення роботи апарату Міністерства, спрямованої на обстоювання інтересів МВС на всіх стадіях проходження у Верховній Раді України законопроектів, що стосуються діяльності органів внутрішніх справ;
організацію участі керівників і фахівців МВС у роботі парламентських комітетів, фракцій Верховної Ради України, у її пленарних засіданнях під час розгляду в них законопроектів, що супроводжуються Міністерством;
співпрацю з комітетами, фракціями, структурними підрозділами апарату Верховної Ради України з питань організації засідань та нарад за круглим столом, парламентських слухань з питань, що належать до компетенції МВС;
посесійне узагальнення інформації щодо супроводження МВС законопроектів та інформування керівництва МВС із зазначеного питання;
18) забезпечує взаємодію з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а саме:
координацію взаємодії керівного складу апарату Міністерства з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
підготовку матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції МВС, у тому числі таких, що містять державну таємницю або інформацію з обмеженим доступом;
організаційно-методичне забезпечення участі керівництва МВС у нарадах, засіданнях, інших заходах Кабінету Міністрів України і, у межах компетенції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
накопичення, узагальнення і аналіз інформації про результати взаємодії;
підготовку довідково-інформаційних матеріалів, проектів розпорядчих документів щодо результатів роботи, подальшого вдосконалення взаємодії;
ведення обліку результатів розгляду в Кабінеті Міністрів України законопроектів, інших нормативно-правових актів, розроблених МВС;
вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду співпраці з Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, надання постійної консультативної і методичної допомоги структурним підрозділам апарату Міністерства;
19) опрацьовує проекти нормативно-правових актів, які розробляються та подаються центральними органами виконавчої влади на погодження Міністру;
20) вносить Міністрові пропозиції щодо погодження позиції центральних органів виконавчої влади стосовно проектів актів, які надходять до них на опрацювання та погодження;
21) організовує підготовку та подання центральними органами виконавчої влади інформаційних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розглядів в органах державної влади;
22) забезпечує підготовку наказів МВС та доручень керівництва МВС з питань спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади;
23) спільно з керівництвом структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, який є розробником акта, уживає необхідних заходів для подання наказів нормативного характеру на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та їх подальше супроводження;
24) опрацьовує перед затвердженням (погодженням) Міністром пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо пріоритетів їх діяльності та планів їх роботи;
25) надає пропозиції Міністрові щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів повністю чи в окремій частині;
26) виконує інші функції, які пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади і передбачені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами
27) здійснює літературне редагування проектів законодавчих актів України, нормативно-правових актів та інших документів, які подаються на підпис керівництву Міністерства, у встановленому МВС порядку;
28) виконує інші передбачені нормативно-правовими актами МВС повноваження.

При використанні матеріалу гіперпосилання на mvs.gov.ua обов`язкове