офіційний веб-сайт працює в тестовому режиміМіністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба МВС України:
(044) 256-0333

Факс МВС України:
(044)253-64-04

Телефон для інформаційних запитів ЗМІ

Телефон: (044) 256-11-36

Телефон "Довіри" Управління у справах участників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Положення

 • ПОЛОЖЕННЯ про робочі групи по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністром внутрішніх справ України в областях та м. Києві

   

  Це Положення розроблене на основі Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» зі змінами та доповненнями (далі - Типове положення) та Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України, затверджене Протоколом засіданням Громадської ради при МВС від 18.11.2015 № З та Наказом МВС від 04.12.2015 № 1543.

  Робочі групи по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністром внутрішніх справ України в областях та м. Києві (далі - Робочі групи) входять до структури Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Громадська рада) і є тимчасовим консультативно-дорадчим формуванням, утвореним для залучення громадськості до громадського контролю та моніторингу діяльності управлінь у областях центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром внутрішніх справ та самостійних підрозділів, що входять в структуру МВС (далі – Управління в областях).

  Положення про Робочі групи розробляється та приймається Громадською радою та затверджується Головою Громадської ради.

  Положення про Робочі групи оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС у розділі Громадська рада протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

  Розроблення та затвердження змін до Положення про Робочі групи здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Робочі групи.

  Основним завданням покладеним на Робочі групи є громадський контроль та моніторинг діяльності Управлінь в областях.

  Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

  бере участь у проведенні консультацій з громадськістю та подає Громадській раді  пропозиції щодо розглянутих питань;

  готує та подає Громадській раді  пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

  подає Громадській раді  обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких МВС проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи МВС;

  бере участь у проведенні відповідно до законодавства громадської експертизи діяльності Управління в областях та громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляють ці підрозділи;

  здійснює громадський контроль за врахуванням Управліннями в областях пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ними прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у їх володінні, а також дотриманням ними нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

  інформує в обов'язковому порядку письмово Громадську раду про свою роботу, прийняті рішення та їх виконання;

  Склад Робочої групи формується Громадською радою та затверджується Наказом Голови Громадської ради.

  Строк повноважень Робочої групи співпадає з строком повноважень Громадської ради. Членство в Робочій групі є індивідуальним. Робоча група функціонує на безоплатній основі, на засадах добровільної участі громадських діячів (активістів), представників правозахисних організацій, засобів масової інформації та інших осіб за їхньою попередньою згодою. До складу Робочої групи не можуть входити особи, на яких поширюються заборони, передбачені Законом України “Про очищення влади”, які мають не зняту або не погашену у встановленому законодавством порядку судимість за кримінальні правопорушення або які притягались до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

  Робоча група простою більшістю голосів від числа членів Робочої групи, які присутні на її засіданні, обирає зі свого складу секретаря, а також відкликає його з посади.

  Головування на засіданнях Робочої групи здійснюється по черзі кожним членом Робочої групи у алфавітному порядку. Головуючий на наступному засіданні формує перелік питань, що будуть розглянуті на засіданні з урахуванням надходжень пропозицій від Громадської ради, Управлінь в областях, членів Робочої групи та громадськості регіону.

  Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць. Час та місце наступного засідання Робочої групи визначається на засіданні Робочої групи. Крім того, члени Робочої групи повідомляються про час та місце проведення наступного засідання Робочої групи секретарем засобами телефонного та інших сучасних видів зв’язку.

  Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Робочої групи. Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

  Для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Робочої групи, на її засідання можуть запрошуватися співробітники Управління в області.

  Рішення Робочої групи оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Робочої групи. Копії протоколів надаються Управлінням в областях через контактних осіб, визначених Управліннями в області. Оригінал протоколу надсилається поштою до Громадської ради. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер та є обов’язковими для розгляду Громадською радою та Управліннями в областях.

  Засідання Робочої групи проводяться відкрито.

  Робоча група ліквідовується за рішенням Громадської ради

   

  детальніше