State Border Service

01601, Kyiv, Volodymyrska, 26
Phone
+38 (044) 527-63-63
+38 (044) 527-63-63